За проекта

Проект: “Възможности за висококвалифицирана работа за имигранти в Югоизточен регион”

Схема: BG EIF 2013/01

Бенефициент: Сдружение на общините от Югоизточен регион

Продължителност: 6 месеца, януари-юни 2015 г.

Бюджет: 43 784,40 лева

Описание на проекта: Проектът е принос за изпълнението на ангажиментите, поети от България, като пълноправен член на ЕС за създаване на атрактивна среда за привличане на висококвалифицирани имигранти. В рамките на проекта ще бъде създадена информационна система, отразяваща потребностите от работна сила на пазара на труда на територията на Югоизточен регион, която ще дава възможност на работодателите от приемащото общество в района да предлагат вакантни работни места и по този начин да се благоприятства привличането на квалифицирани имигранти. Платформата предвижда създаването на информационна система за квалификационна структура на безработните лица, отразяваща степента на образование и притежаваните професионални квалификации, които висококвалифицираните имигранти ще могат да попълват. В нея ще бъдат включени полезни за гражданите от трети страни материали и инструменти при търсене на работа. Създаването на интерактивна работна борса ще прескочи географските ограничения на физическите борси за работа и ще даде възможност за привличане на висококвалифицирани имигранти, намиращи се на територията на цялата страна и извън нея.

Обща цел на проекта: Внедряване на политика за привличане на квалифицирани имигранти, с цел подпомагане на пазара на труда при удовлетворяването на потребностите от работна сила с различни квалификации.

Специфични цели:

  • Създаване на инструменти и механизми благоприятстващи привличането на висококвалифицираните имигранти от трети страни на територията на Югоизточен регион
  • Повишаване информираността на висококвалифицирани имигранти от трети страни относно възможностите, които предоставя територията на Югоизточен регион по отношение на икономическа активност, предприемачество, необходимостта от работна ръка.
  • Улесняване процеса на първоначален диалог между имигрантите от трети страни и представители на бизнес-организации, регистрирани на територията на Република  България.

Реализацията на проекта ще допринесе за постигане на следните резултати:

  • Създадена подкрепяща среда и инструменти за повишаване информираността и привличането на имигрантите от трети страни по отношение на атрактивните и дефицити за българския пазар на труда висококвалифицирани работни места.
  • Осигуряването на висококвалифицирана работна ръка от трети страни ще допринесе за запълване на недостига на висококвалифицирана работна ръка, което ще повиши ефективността и производителността на българската икономика.
  • Улесняване на интеграционния процес и достъп до висококвалифицирана работна сила от трати страни, която трайно не е налична на български трудов пазар. 

Териториален обхват: Общините Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

Контакти:Сдружение на общините от Югоизточен регион

Гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26

Тел: 056/907 272

Факс: 056/907 259

e-mail: userla.office@gmail.com

Общините, в които можем да ви помогнем