За Сдружение на Общините от Югоизточен регион

Сдружение на общините от Югоизточен регион е създадено през 2008г. от общините Бургас, Стара Загора, Ямбол и Сливен и работи за засилване на ролята на регионите и провеждане на успешна регионална политика в България. Обединените усилия на четирите най-големи общини в района са насочени към осъществяване на дейности, допринасящи за устойчивото социално-икономическо и екологично развитие на региона.

Основните цели на Сдружението са представителство и защита на общите интереси на общините от Югоизточен регион. Сътрудничество и посредничество между членовете при подготовката и разработването на стратегии, планове и програми. Разработване и осъществяване на съвместни инициативи, допринасящи за устойчивото  социално-икономическо развитие на региона.

Подпомага усвояването на средства от Европейския фонд и други донорски програми, насочени към развитието на регионите. Повишава ефективността и прозрачността на дейността на общините при осъществяване на техните отговорности чрез разширяване и стимулиране участието на гражданите в местното самоуправление.

Осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, чиято дейност е свързана с проблемите за развитието на регионите. Представлява и защитава интересите на Югоизточен регион пред Европейските институции, като за целта поддържа офис в Брюксел.

Общините, в които можем да ви помогнем