Нормативни документи за признаване на придобито висше образование в чужбина

Закона за признаване на професионални квалификации урежда условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България.

Законът се прилага за гражданите на държави членки и на трети държави, които са придобили професионални квалификации в други държави членки и в трети държави и желаят да упражняват регулирана професия в Република България като самостоятелно заети или като наети лица.

Законът не се прилага за гражданите на трети държави, които са придобили професионални квалификации по регулирани медицински професии в трети държави.

Списъкът на регулираните професии в Република България се приема с решение на Министерския съвет по реда на чл. 7 от Закона за професионалното образование и обучение и в съответствие с чл. 9, ал. 3, т. 13 от Закона за висшето образование.

За повече информация

Граждани на трети държави, придобили професионална квалификация в държава членка, ползват правата на граждани на държава членка за признаване на професионалната им квалификация в случаите, когато са:

1. членове на семейството на български гражданин;

2. членове на семейството на гражданин на друга държава членка, когато този гражданин се е преместил в Република България;

3. получили разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България;

4. висококвалифицирани работници и притежават виза по чл. 15, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България.

Професионална квалификация за упражняване на регулирана професия, която не е придобита в държава членка, може да бъде призната на гражданин на трета държава при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато квалификацията съответства на нормативните изисквания в Република България за придобиване на същата професионална квалификация.

Когато длъжността изисква професия, включена в Списъка на регулираните професии, информация за органа, компетентен да взема решения по даване или признаване на правоспособност за упражняване на тази регулирана професия може да се получи на  www.regprof.nacid.bg.

Изискванията за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища са дефинирани в:

  • Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на
    обучение в чуждестранни висши училища  http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/att_files/naredba-final-2011.pdf
  • Наредба № 15 от 13 декември 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионална терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България

Изпитът за установяване на владеенето на български език и професионална терминология на български се организира и провежда от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО)(бул. „Цариградско шосе“ №125, бл. 5, ет. 2). тел. (02) 970 56 11, e-mail: ckoko@mon.bg

За допълнителна информация: http://www.ckoko.bg/


Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища се осъществява в Националния център за информация и документация:София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 50 от 09.00 до 17.30 часа, без прекъсване всеки работен ден.

За допълнителна информация: тел. 02/817 38 49 и  02/817 38 59,  kap@nacid.bg  , http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/index.php?id=42

Общините, в които можем да ви помогнем