Работа

Кратък преглед на трудовия пазар

Влиянието на световната икономическа криза, водещо до негативни промени в бизнес климата и развитието на отделните стопански субекти макар и отслабено, продължава да определя икономическата конюнктура и в Югоизточния район.

Все още сравнително слабото потребление, свитите пазари (външни, а и вътрешни) водят до снижен обем на производството на продукция и услуги, закриване на фирми, ниско ниво на инвестициите за разширяване на съществуващите и разкриване на нови производства.

Прекият резултат от това са формиралите се негативни тенденции на пазара на труда, изразяващи се в увеличение на регистрираната безработица в общините и административните области в района.

Най-засегнати в икономиката на Югоизточен район продължават да са структуроопределящите браншове: машиностроене и металообработване, строителство, транспорт, преработвателна промишленост, мебелно производство, химическа и добивна промишленост, дърводобив и дървопреработване, фирми от търговията и услугите и др.

Продължително влошената икономическа ситуация доведе до задълбочаване на различията в цялостното развитие на отделните общини, а също и в динамиката на движението на работната сила и темповете на нарастване на регистрираната безработица спрямо предходни години, които обаче през 2014 г. осезаемо отслабват.

Най–търсени професии от работодателите в района през 2014 г. са: камериери, сервитьори, бармани, готвачи, администратори в хотели, продавач-консултанти, сезонни работници в селското стопанство и консервната промишленост, учители, шивачи и работници за спомагателни шивашки дейности, машинни оператори, работници в промишлеността и в строителството, общи работници.

По данни на Агенцията по заетостта през този период най-много свободни места в Югоизточен район са разкрити в:

  • „Преработваща промишленост” (консервна промишленост, хранителни, тютюневи изделия и напитки, шивашка, производство на текстил и др.)-6932;
  • „Хотелиерство и ресторантьорство” са разкрити-4259 (предимно за камериерки, готвачи, сервитьори, бармани, администратори на хотели, хигиенисти);
  • „Търговия-3741 (продавач-консултанти, търговски представители, общи работници и др.);
  • в „Строителство”-1486 (най-търсени са: общи работници, оператори на пътно-строителни машини и др.);
  • В Аграрния сектор са разкрити 1536 работни места, като най-многобройни са местата за сезонни работници в горското стопанство, водачи на селскостопански машини, селскостопански работници и др;
  • Голяма част от обявените от работодателите позиции чрез бюрата по труда в района, са за нискоквалифицирана работна ръка-42%, каквито са и характеристиките на преобладаващата част от регистрираните безработни’
  • Сред специалистите преобладава търсенето на такива в сферата на услугите, транспорта, охрана, следвани от образование, инженерно–технически специалности, здравеопазването и икономисти.

Пазар на труда-недостиг за висококвалифициран труд.

Характерно за нашия пазар на труда е наличието и на  хиляди висшисти безработни, което означава, че има толкова много висши заведения, произвеждащи кадри, които след това не могат да намерят адаптация. Имаме повече предлагане на икономисти, маркетингови специалисти, финансови специалисти, прависти.

Като особеност на българския пазар на труда се открои високо изразеното противоречие между търсенето и предлагането на труд. Имаме недостиг за висококвалифициран труд-търсят се инженери, IT специалисти, лекари, учители.

Според статистика на „Евростат” към 2035 г. европейският пазар на труда ще страда от липсата на 24 милиона специалисти. За периода до 2015 г. в 27-те страни на ЕС се очаква да бъдат създадени общо 13 млн. нови работни места, сочат прогнозите. Последният демографски доклад на ЕС обобщава, че около 95 на сто от общия растеж на населението в световен мащаб ще се случи в развиващите се страни, най-бързо растящо население е в Африка.

На трудовият пазар в Югоизточен район продължава да има недостиг на висококвалифицирани кадри - инженерни специалисти в областта на информационните и телекомуникационни технологии, мениджъри с владеене на езици, кадри за системата на образованието, така също и за специалисти и работници в някои от водещите браншове в района.

Общините, в които можем да ви помогнем