Синя карта на ЕС

Основен инструмент,благоприятстващ привличането на висококвалифицирани имигранти е-Синя карта на ЕС

 

Възникване: През 2007г. Европейската комисия одобри предложения за създаване на рамкова деректива за приемането на високообразовани мигранти на територията на ЕС, известно като Директива за Синя карта на ЕС и предложение за единна процедура за кандидатстване.

През 2009г.Европейския съвет прие Деректива 2009/50/ЕО на Съвета за Синя карта на ЕС.

През 2011г.беше приета Деректива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 13 декември 2011г. относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ набор от права за работниците от трети държави ,законно пребиваващи в държавата- членка.

 

Цели: Синята карта на ЕС има за цел да направи Европа по-привлекателна дестинация за висококвалифицирани кадри, идващи от страни извън Европейския съюз.

  • Европейската инициатива има редица отличителни качества, който ще спомогнат Европа да се превърне в популярна миграционна дестинация;
  • Равни условия на труд и заплащане с тези на местните кадри;
  • Свободно придвижване в рамките на Шенгенското пространство;
  • Достъп до редица социално-икономически права-обезщетение за безработица;
  • Благоприятни условия за събиране на семейството;
  • Възможност за получаване на постоянно пребиваване;
  • Свобода на сдружаванията.

 

Условия: Три са условията,които трябва да бъдат изпълнени, за да се кандидатства за Синята карта:

  • Гражданство извън ЕС;
  • Завършено висше образование;
  • Трудов договор или обвързващо предложение за работа.

 

Синя карта за България:

За да кандидатства за синя карта на ЕС, чужденецът трябва първо да получи разрешение за упражняване на висококвалифицирана трудова заетост и виза за дългосрочно пребиваване. Разрешението за упражняване на високо квалифицирани заетост се издава от Агенцията по заетостта в рамките на петнадесет календарни дни след подаване на съответното заявление и необходимите документи. Процедурата за получаване на разрешение от Агенцията по заетостта трябва да се започне от местния работодател на чужденеца и работодателят трябва да плати дължимата държавна такса.

Решението дава право на чужденеца да извършва трудова дейност на територията на Република България само за конкретно юридическо или физическо лице и за посочените в решението място, длъжност и срок на работа след издаване на Синя карта от органите на МВР.

 

Процедура:

Решението за упражняване на висококвалифицирана заетост се дава при спазване на чл.74, ал. 1 от  Закона за насърчаване на заетостта и на чл.6, ал.1, т.1 и 3, когато:

1. чужденецът притежава необходимата за съответната работа компетентност-придобито висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност не по-малка от три години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава;

2. брутната работна заплата, посочена в трудовия договор на чужденеца, е най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в Република България съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключването на трудовия договор.

 

За работодателя:

За даване на решение за упражняване на висикоквалифицирана заетост работодателят внася в Агенцията по заетостта следните документи:

1. Заявление в два екземпляра по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика;

2. Обосновка на искането и резултатите от проведения пазарен тест;

3. Копие от документа за регистрация или ЕИК (единен идентификационен код) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и/или регистрацията в Българската търговско-промишлена палата или друг документ, легитимиращ вносителя на искането, както и удостоверение за актуално състояние (в случаите на фирми без ЕИК (единен идентификационен код) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър);

4. Документ по чл. 19, т. 1, преведен и легализиран по съответния ред;

5. Документ, че са изпълнени условията за упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в Република България;

6. Справка от Националната агенция за приходите за актуалното състояние на действащите трудови договори за месеца, предхождащ внасянето на искането;

7. Валиден трудов договор, сключен при условията и по реда на българското законодателство, съобразен с изискванията на чл. 19, т. 2;

8. Други документи, свързани със спецификата на работното място и упражняването на професията и дейността, изисквани съгласно нормативни актове или от работодателя при провеждане на пазарния тест;

9. Копие на редовен документ за задгранично пътуване на чужденеца със страниците на снимката и личните данни.

(2) Агенцията по заетостта може да изисква допълнителни документи за удостоверяване изпълнението на условията за даване на решението по чл. 18, ал. 1, когато представените документи са недостатъчни или не са в изискуемия вид, като уведомява писмено вносителя на заявлението и определя срок за представянето им.

Срокът за даване на решението спира да тече до получаване на допълнителната информация или документи. Ако същите не бъдат представени в определения срок, заявлението не се разглежда.

Решението за упражняване на висококвалифицирана заетост се дава еднократно за конкретен чужденец и за срока на трудовия му договор.

Продължаването на решението за следващата година става, когато условията по първоначалното решение не са променени, което се декларира от работодателя пред Агенцията по заетостта в 15-дневен срок преди изтичане срока на валидност на Синята карта на ЕС на чужденеца.

Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта с решение дава, продължава или отказва достъп до пазара на труда, ако са налице основанията по чл. 21 от Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешение за работа на чужденци в Република България, в 15-дневен срок от подаване на заявлението, като уведомява писмено вносителя и органите на Министерството на вътрешните работи.

Отказът може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Информация за чужденците

За получаване право на пребиваване за целите на висококвалифицираната трудова заетост и издаване на разрешение за пребиваване и работа тип "Синя карта на ЕС" чужденецът лично подава в дирекция "Миграция" или в териториалните й звена заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:

1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната като за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;

2. Задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;

Службите за административен контрол на чужденците прилагат към заявлението копие на писменото решение за упражняване на висококвалифицирана заетост, издадено от Агенцията по заетостта, което се предоставя на дирекция "Миграция" по служебен път.

3. Заявлението се подава не по-късно от 7 дни преди изтичането на срока за пребиваване на чужденеца на територията на страната.

4. Заявлението се разглежда и решава в 7-дневен срок, в случай, че всички изискуеми документи и информация са представени. В случай че информацията или документите, предоставени в подкрепа на заявлението, са недостатъчни, компетентните органи уведомяват кандидата за изискваната допълнителна информация и документи, и определят 7-дневен срок за предоставянето им.

Срокът за разглеждане на заявлението се спира, докато компетентните органи получат изискваната допълнителна информация или документи. Ако допълнителната информация или документи не бъдат представени в рамките на срока, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.

5. За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК;

6. На чужденеца, на когото е предоставено право на пребиваване и работа за целите на висококвалифицираната трудова заетост, се издава разрешение за пребиваване тип "Синя карта на ЕС" съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (OB, L 157 от 15.06.2001 г., стр. 1-7, специално българско издание), като в полето "тип разрешение" се записва "Синя карта на ЕС", а в полето "забележка" се отбелязва условието за достъп до пазара на труда.

7. Агенцията по заетостта уведомява дирекция "Миграция" за всяко оттегляне на решението за упражняване на висококвалифицирана заетост и прави предложения за отнемане или неподновяване на Синя карта на ЕС, когато не са спазени условията за достъп до пазара на труда.

 

За Притежател на синя карта на ЕС, издадена от друга държава-членка на Европейския съюз

Притежател на синя карта на ЕС, издадена от друга държава-членка на Европейския съюз, и пребивавал на територията на тази държава членка 18 месеца може заедно с членовете на семейството си да пребивава в Република България за целите на висококвалифицираната трудова заетост. Заявлението за издаване на синя карта на ЕС в Република България се подава не по-късно от един месец след влизане на чужденеца на територията на страната.

Ако срокът на валидност на синята карта, издадена в първата държава членка, изтече по време на производството по издаване на синя карта на ЕС в Република България, службите за административен контрол на чужденците издават разрешение за временно пребиваване на чужденеца, което му дава възможност да продължи законното си пребиваване на територията на Република България, докато се вземе решение по заявлението му от компетентния орган.

За получаване право на пребиваване на членовете на семейството на притежател на Синя карта на ЕС съгласно чл. 33л, ал. 4 ЗЧРБ /Притежател на синя карта на ЕС, издадена от друга държава-членка на Европейския съюз, и пребивавал на територията на тази държава членка 18 месеца/ членът на семейството подава в дирекция "Миграция" или в териториалните й звена заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:

1.копие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;

2.доказателства, че са пребивавали в качеството си на членове на семейството на притежател на Синя карта на ЕС в първата държава - членка на ЕС;

3.заверено копие на разрешението си за пребиваване в първата държава-членка на ЕС;

4.задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;

5.доказателства за достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната за срока на пребиваване;

6.доказателство за осигурено жилище.

(2) Заявлението за получаване право на пребиваване на членовете на семейството се подава не по-късно от един месец след влизането на територията на Република България.

(3) Заявлението се разглежда и решава в срок до 14 дни. При правна и фактическа сложност и необходимост от представяне на допълнителни документи или информация срокът може да бъде удължен с един месец, за което чужденецът се уведомява писмено, като му се указва, че необходимите документи или информация следва да бъдат представени в 14-дневен срок. В случай че допълнителните документи или информация не бъдат представени в указания срок, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.

(4) На членовете на семейството на притежателя на Синя карта на ЕС се издава разрешение за продължително пребиваване със срок на валидност, съответен на срока на пребиваване на притежателя на Синя карта на ЕС, доколкото срокът на валидност на националните документи за задгранично пътуване позволява това.

(5)За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.

Когато притежателят на синя карта на ЕС, издадена в друга държава членка, се премести в Република България  и когато семейството му вече се е събрало в тази държава членка, на членовете на неговото семейство се разрешава да го придружат или да се присъединят към него.

Притежател на синя карта на ЕС може да получи статут на дългосрочно пребиваване в Република България, ако е пребивавал 5 години законно и непрекъснато на територията на държави-членки на Европейския съюз, като притежател на синя карта на ЕС, от които последните две години на територията на Република България.

 

Период на безработица:

Периодът на безработица не е основание за отнемане на синя карта на ЕС или за отказ за продължаване срока на пребиваване на притежателя й, когато не превишава три последователни месеца или когато не възникне повече от веднъж в периода на валидност на синята карта на ЕС.

В случай че остане без работа, притежателят на синя карта на ЕС има право в рамките на три месеца да търси и да започне работа при спазване изискванията на чл. 74г, ал. 2./може да смени работодателя си само след получаване на писмено решение от Агенцията по заетостта /

До получаване на решение относно смяната на работодателя Агенцията по заетостта не може да предложи отнемане на синя карта на ЕС.

Това право може да бъде ползвано еднократно в рамките на срока на валидност на синята карта на ЕС.

Притежателите на синя карта на ЕС, останали без работа в рамките на три месеца или желаещи да сменят работодателя си може де се регистрира в териториалните поделения на Агенцията по заетостта като лицата, които търсят работа.

Правото може да бъде ползвано еднократно в рамките на срока на валидност на синята карта на ЕС.

При възникване на това обстоятелството, притежателят на синя карта на ЕС се регистрира в Агенцията по заетостта като лице търсещо работа на постоянен или настоящ адрес.

Когато не са спазени разпоредбите и условията за достъп до пазара на труда, Агенцията по заетостта изготвя мотивирано предложение за отнемане или неподновяване на синя карта на ЕС.

 

Интерактивна работна борса за висококвалифицирани имигратнити, граждани на трети страни за Югоизточен  регион

Заетост на чужденци

Разрешение за продължително пребиваване и работа тип "Единно разрешение за пребиваване и работа" могат да получат чужденци, които отговарят на условията за получаване на разрешение за работа по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта и които притежават виза по чл. 15, ал. 1 или разрешение за пребиваване на друго основание в съответствие с Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни.

Разрешението за пребиваване и работа тип "Единно разрешение за пребиваване и работа" се издава след решение на органите на Министерството на труда и социалната политика за срок една година, като се подновява при наличие на основания за преиздаването му. В случай че срокът на трудовия договор е по-малък от една година, разрешението се издава за срока на продължителността на договора.

На притежателя на единното разрешение се издава разрешение за пребиваване съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни, като в полето "тип разрешение" се отбелязва "единно разрешение за пребиваване и работа".

Условията и редът за издаване, подновяване, отказ и отнемане на Единното разрешение за пребиваване.

За получаване право на пребиваване за целите на висококвалифицираната трудова заетост и издаване на разрешение за пребиваване и работа тип "Синя карта на ЕС" чужденецът лично подава в дирекция "Миграция" или в териториалните й звена заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:

1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на документа за задгранично пътуване;

2. Задължителна медицинска застраховка, валидна за територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО.

(2) Службите за административен контрол на чужденците прилагат към заявлението копие на писменото решение за упражняване на висококвалифицирана заетост, издадено от Агенцията по заетостта, което се предоставя на дирекция "Миграция" по служебен път.

(3) Заявлението се подава не по-късно от 7 дни преди изтичането на срока за пребиваване на чужденеца на територията на страната.

(4) Заявлението се разглежда и решава в 7-дневен срок, в случай че всички изискуеми документи и информация са представени. В случай че информацията или документите, предоставени в подкрепа на заявлението, са недостатъчни, компетентните органи уведомяват кандидата за изискваната допълнителна информация и документи и определят 7-дневен срок за предоставянето им. Срокът за разглеждане на заявлението се спира, докато компетентните органи получат изискваната допълнителна информация или документи. Ако допълнителната информация или документи не бъдат представени в рамките на срока, производството се прекратява и заявлението не подлежи на повторно преразглеждане.

(5) За взетото решение чужденецът се уведомява писмено по реда на АПК.

(6 )На чужденеца, на когото е предоставено право на пребиваване и работа за целите на висококвалифицираната трудова заетост, се издава разрешение за пребиваване тип "Синя карта на ЕС" съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (OB, L 157 от 15.06.2001 г., стр. 1-7, специално българско издание), като в полето "тип разрешение" се записва "Синя карта на ЕС", а в полето "забележка" се отбелязва условието за достъп до пазара на труда.

Общините, в които можем да ви помогнем