Социална сигурност

Притежателят на синя карта на ЕС е равнопоставен на българските граждани по отношение на:

1.предоставяните услуги по чл. 17, ал. 1, т. 1 и 3; от Закона за насърчаване на заетостта:

  • информация за обявени свободни работни места;
  • посредничество по информиране и наемане на работа;

2. условията на труд, включително заплащането, уволнението, безопасността и здравето при работа, условията за достъп, подчиняването на задължения и ползването на права на социална сигурност в рамките на правото на Европейския съюз и други;

3. достъпа до стоки и услуги, включително обществени;

4. образованието и професионалното обучение;

5. плащанията на придобити законоустановени пенсии за старост, свързани с приходите, в размер, приложим съгласно правото на държавата членка или държавите членки длъжници при преместване в трета държава, без да се засягат съществуващите двустранни споразумения;

6. признаването на дипломи за завършено образование;

7. признаването на удостоверения и други доказателства за професионална квалификация в съответствие със Закона за признаване на професионални квалификации;

8. свободата на сдружаване, присъединяване и членство в организации на работници и служители или работодатели, както и в професионални и съсловни организации, включително по отношение на предоставяните привилегии от такова членство, освен когато по силата на закон, устав или друг нормативен акт се изисква българско гражданство.Виж ЗНЗ чл.74в

От тези права се ползват само притежатели на синя карта на ЕС и членове на техните семейства, които обичайно пребивават на територията на Република България.

При преместване в друга държава-членка на Европейския съюз, ползването на тези права се преустановява след получаване на синя карта на ЕС или на друго разрешение за пребиваване от следващата държава членка, или при изтичане на срока на пребиваване в България.

През първите две години на законна висококвалифицирана заетост притежателят на синя карта на ЕС може да упражнява на територията на Република България само дейности, отговарящи на условията, при които му е издадена синята карта на ЕС.

В случай че остане без работа, притежателят на синя карта на ЕС има право в рамките на три месеца да търси и да започне работа при спазване изискванията на чл. 74г, ал. 2.

До получаване на решение относно смяната на работодателя обстоятелството по ал. 1 не е основание Агенцията по заетостта да предложи отнемане на синя карта на ЕС.

Правото може да бъде ползвано еднократно в рамките на срока на валидност на синята карта на ЕС.

При възникване на това обстоятелство, притежателят на синя карта на ЕС се регистрира в Агенцията по заетостта.

Когато не са спазени разпоредбите и условията за достъп до пазара на труда, Агенцията по заетостта изготвя мотивирано предложение за отнемане или неподновяване на синя карта на ЕС.

Националният осигурителен институт е компетентната българска институция и служба за връзка по прилагане разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004, Регламент (ЕО) № 987/2009, Регламент (ЕИО) № 1408/71, Регламент (ЕИО) № 574/72 и международните договори в областта на социалното осигуряване и социалната сигурност по отношение на:

ü  Паричните обезщетения за болест, майчинство и помощите при смърт;

ü  Паричните обезщетения за безработица;

ü  Пенсиите за старост, инвалидност и наследствените пенсии.

Парични обезщетения за безработица, болест, майчинство и помощите при смърт:

Преценката на права на парични обезщетения за безработица, болест, майчинство и помощите при смърт се извършва от териториалните поделения на НОИ.

Кореспонденцията с чуждестранните осигурителни служби по въпросите, свързани с паричните обезщетения за безработица, болест, майчинство и помощите при смърт; издаването и изискването на структурирани електронни документи (СЕД) и преносими документи (ПД) в тази област се извършва от дирекция «Европейски регламенти и международни договори» в централно управление на НОИ в София.

Пенсии:

Преценката на пенсионни права и кореспонденцията с чуждестранните осигурителни служби се извършва от:

  • съответното териториално поделение на НОИ-за лицата с постоянен и настоящ адрес в Република България;
  • дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ в София-за лицата с постоянно пребиваване в друга държава-членка на ЕС/ЕИП или държава, с която се прилага международен договор в областта на социалното осигуряване и социалната сигурност

За повече информация на-http://www.nssi.bg/

Общините, в които можем да ви помогнем