Икономика

Югоизточния регион се произвежда 12% от добавената стойност в страната, като БВП възлиза на около 10 млрд. лв. годишно. Това го поставя на второ място по БВП на човек от населението, непосредствено след Югозападния, чийто БВП е близо 18 млрд. лв. годишно.

Областта заема водещи позиции в няколко производства, сред които производство на текстил и изделия от текстил (без облекло), производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение и производство на мебели. Областта също така има силни позиции в производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета

Коефициентът на икономическа активност на населението в ЮИР към 31.12.2012 г. e 52.9 %, при среден за страната-51.3%. за 2012 г.

Коефициентът на заетост на населението в района е 46,6 %, по-висок в сравнение със средния за страната (45,6%).

Коефициентът на безработица в Югоизточен район е 11.9 %.

Сред икономическите сектори най-голям принос има секторът на услугите.

Вторият по принос икономически сектор-индустрията има важно значение за регионалната икономика, следван от аграрния сектор.

Туризмът заема водещо място в икономиката на основата на благоприятните природни фактори, изградената туристическа база и инфраструктура и традиционния опит в предоставянето на сезонни туристически услуги.

Регионална специализация

В района особено добре развити са следните сектори:

  • Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
  • Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета (4 компании, 2 070 служители през 2012 г.)
  • Производство на превозни средства, без автомобили (7 компании, 640 служители през 2012 г.)
  • Металургия
  • Хранително-вкусова промишленост и производство на вино
  • Добивна промишленост
  • Дървопреработваща промишленост
  • Производство на химически продукти
  • Производство на пластмасови изделия
  • Корабостроене

Потенциал за развитие: 

Стратегическото географско разположение на района, добре изградената транспортна инфраструктура-пътна, ж.п., международното пристанище в Бургас и шестте по-малки пристанища, международното летище в Бургас и няколкото малки летища, са потенциал за разполагане на бизнеса и подкрепа за развитието на морския туризъм. Изграждането на АМ „Черно море” ще подобри обслужването на крайбрежието, ще ни свържи със съседните страни по крайбрежието и ще създаде условия за осъществяване на комбинирани превози през международните пристанища Бургас и Русе, т.е. по европейските транспортни коридори № 7 и № 8. Изграждането на участъците от двете автомагистрали „Тракия” и „Черно море” ще създададе условия за по-пълно и ефективно използване на местния потенциал за развитие. Има възможности за интермодален транспорт по въздух, море и суша;

Районът има потенциал за развитие на трансгранично, междурегионално и транснационално сътрудничество и за създаване на по-добри условия за комуникация със страните от Централна и Западна Европа и Азия. Развитието на Транс-Европейския транспортен коридор № 8 и неговото продължение на изток, където прераства в ТРАСЕКА (Транспортен коридор Европа-Кавказ-Азия) е възможност за овладяването на развиващите се бъдещи пазари на източния бряг;

Съхранената и атрактивна природна среда с наличие на множество защитени територии и с богато биоразнообразие, както и богатото културно-историческо наследство дават възможност за силно развит туристически сектор - морски, яхтен културен, аграрен, екологичен туризъм. В района има уникални дадености и ресурси като Природен парк “Странджа”, подводната археология, винарството и традициите в земеделието, рибарството и аквакултурите, морската и минералната вода, морската сол, лугата и лечебната кал, които са потенциал за преодоляване на сезонността на морския рекреативен туризъм и за осигуряване на целогодишна натовареност на туристическата база;

Районът има сравнително добър демографски потенциал - по показатели за демографско развитие и структура на населението районът се намира в благоприятна ситуация спрямо останалите райони ;

Центърът на района-Бургас има потенциал да се утвърждава като важен търговски, икономически и административен център. Той е в категорията градове- центрове с национално/транснационално значение според европейската класификация на урбанистичните ядра (FUA) и заедно с Варна играе важна роля като балансьор на София за източната национална територия.

За повече информация :

http://www.burgas.bg/index.php/bg/info/index/223

http://yambol.bg/за-ямбол/икономическо-развитие

http://obs.sliven.bg/uploads/files/prilojenie_kam_t4.pdf

http://www.chambersz.com/pdf/oblastna-strategia-razvitie-stara-zagora.pdf

Файлове
Общините, в които можем да ви помогнем