Регионално развитие

Бъдещото развитие на Югоизточния район следва да се разглежда в контекста на развитието на Черноморския макрорегион и интеграцията му с други макрорегиони в ЕС.

Интегрирането на глобалните екологични проблеми в стратегията за развитие на района би му дало възможност за засилване на неговите сравнителни предимства в областта на туризма, основани на добре съхранената природна среда и чисто крайбрежие;

Подходяща е ориентацията към стимулиране развитието на нисковъглеродна икономика и намаляване енергийната и ресурсна интензивност на функциониращите на територията му индустриални производства на основа на технологично обновяване и иновации;

Развитието на разнообразни форми на туризъм и предлагането на специфичен регионален туристически продукт могат да имат мобилизираща роля за цялостното икономическо развитие на района;

Бъдещото развитие на региона  следва да отчита реформата в образователните и обучителните системи, както и да спомогне за повишаване нивото на уменията на работната сила, компетентността на хората, квалификацията на нискоквалифицираните работници и да допринесе за по-добро съответствие със съвременното развитие на обществото и с изискванията и нуждите на работодателите;

Регионалното развитие ще повиши значително степента на икономическо развитие и ще се подобрят условия за живот в населените места в района, като стремежът е към доближаване до средното ниво на социално-икономическо развитие в ЕС, реализирайки интелигентен, устойчив, приобщаващ и щадящ природната среда и нейните ресурси растеж.

Ще бъде оползотворен специфичният потенциал на района за развитие на туризма и енергетиката, произтичащ от стратегическото му разположение на Черно море. За реализирането на визията се разчита на местните ресурси и потенциал, които с помощта на финансовите инструменти на ЕС, ще се превърнат в конкурентни предимства. Освен това се обръща внимание на запазването и подчертаването на регионалната идентичност на района и неговото културно богатство и многообразие, което би спомогнало за създаването на позитивен имидж (в съответствие с новата насоченост на общоевропейската политика за съхраняване и развитие на вътрешния потенциал, многообразието, националните и регионалните традиции и идентичност).

Изводи:

  • Географското разположение на Югоизточния район с широкия си излаз на Черно море и дългата граница с Турция е от стратегическо значение за България.
  • Районът е един от най-богатите в България на биологично разнообразие и естествени стари гори, откриващи възможност за развитие на специализиран туризъм и почивка във вътрешността на региона.
  • Климатичните и почвени условия са благоприятни за развитие на земеделието.
  • Водните ресурси са ограничени и неравномерно разпределени, което изисква разумното им ползване.
  • Климатичните условия, разнообразният релеф (вкл. по Черноморското крайбрежие) и богатството на минерални извори и лечебна кал са благоприятни условия за развитие на туризъм.
  • Югоизточният район за планиране има богато културно-историческо наследство, за чието опазване и поддържане не се полагат достатъчно грижи.
Общините, в които можем да ви помогнем