Население

Населението в Югоизточния район (по данни на Националния статистически институт към 31.12.2013 г.) обхваща 1 063 690 души (14.7% от цялото население на страната), живеещи в 33 общини.

Разпределението по пол е в полза на жените–51.2%, докато мъжете са по-малко–48.8%.

От четирите области включени в района, Бургаска е с най-голям дял население от региона-39.0% или 414 485 души. Следва област Стара Загора с 30.8% или 328 104 души, област Сливен с 18.2% или 193 925  души и област Ямбол с 12.0.% или 127 176 души. 

И в четирите области доминират жените, като делът им е 51.2% в област Бургас, 51.2% в Сливен, 50.9% в Ямбол и 51.3% в Стара Загора.

Разпределението на населението според местоживеенето е в полза на градското население, което съставлява 71.8% от това в района. В област Бургас то е 74.9%, в Стара Загора – 71.8%, в Ямбол - 70.1% и в Сливен – 66.1%.

  • Региона е слабо населен.
  • Трайно е влошаването на демографския потенциал на региона. По-високият темп на намаляване на населението в сравнение със средното за страната, отрицателният естествен прираст, независимо от неговите по-благоприятни в сравнение със страната стойности и устойчивите темпове на намаляване и делът на населението в под-трудоспособна възраст водят до ограничаване на човешкия потенциал за стопанско развитие на района.
  • С намаление на населението се характеризират всички области, но темпът е различен. Най-силно намалява населението в област Ямбол (почти два пъти по-ускорено от средното за страната).
  • Между отделните общини в съществуват значими различия по параметрите: прираст, възрастова структура, коефициент на възрастовата зависимост и етническа структура. Населението трайно застарява и намалява с високи темпове-малко хора в трудоспособна възраст и коефициентът на възрастова зависимост е много висок.
  • Добри демографски показатели имат общините Ямбол, Сливен и Бургас, където коефициентът на възрастова зависимост е значително по-нисък от този за страната, което показва концентрация на хора в трудоспособна възраст
  • Образователната структура на региона е по-неблагоприятна от средната за страната, което ограничава потенциала на района за развитие, особено в сферата на иновациите. Най-ниско е образователното ниво в област Сливен, която е и на последно място в страната по показател комбиниран образователен индекс.
Общините, в които можем да ви помогнем