Жилищно настаняване

В България  практиката показва, че имигрантите се установяват  в по-големите български градове, в които има техни сънародници и възможности за намиране на работа. Голяма част от имигрантите в Република България сами осигуряват жилищното си настаняване, основно чрез наемане на жилища. Достъпът до общински жилища е затруднен, поради две големи пречки:

  • ограничен фонд от свободни жилища;
  • изискването да имат постоянен и настоящ адрес в съответното населено място в общината, пред която кандидатстват за настаняване в общинско жилище, през последните пет години без прекъсване и действително живеят на последно заявения настоящ адрес.

            С Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настанени под наем се определят условията и редът за наемане и продажбата на общинските жилища в съответствие със Закона за общинската собственост и другите разпоредби на действащото законодателство.

Жилищата за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди се определят от общинския съвет по предложение на кмета на общината и могат да се променят съобразно потребностите в общината.

            За повече информация: Община Бургас, Община Сливен, Община Ямбол, Община Стара Загора

 

Общините, в които можем да ви помогнем