Здраве и застраховане

Вие имате трудов договор и сте здравноосигурен.

Задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са:

Чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна;

Права и задължения на задължително здравноосигурените лица:

Всички здравноосигурени граждани имат равни права и достъп при получаване на извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ, независимо от тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Задължително осигурените имат право:

  • да получават медицинска помощ в обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК;
  • да избират лекар от лечебно заведение за първична медицинска помощ, сключило договор с РЗОК;
  • на спешна помощ там, където попаднат;
  • да получават информация от РЗОК за договорите, сключени от нея с изпълнителите на медицинска помощ;
  • да участват в управлението на НЗОК чрез свои представители;
  • да подават жалби пред директора на съответната РЗОК при нарушения на закона и на договорите;
  • да получат документ, необходим за упражняване на здравноосигурителните им права в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност;

За повече информация

Ако изпаднете в беда и се нуждаете от спешна медицинска помощ позвънете на безплатен телефоне на единната европейска линия за спешни повиквания 112. Може да се обадите на 112 при всички аварийни ситуации. Може да се свържете дори и при изчерпан кредит или ако сте извън обхвата на вашата мобилна мрежа. Операторите на телефон 112 владеят чужди езици.

Притежателят на синя карта на ЕС по желание може да избере застрахователна компания и  да направи допълнителни застраховки по свой избор.

За повече информация

Общините, в които можем да ви помогнем