Институции, ангажирани с интеграция на имигрантите и спазване правата им

Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта.

Осигуряването на заетост позволява пълноценно използване на възможностите и способностите на отделната личност, защитава правото й на достойно съществуване и пълноценно участие в обществото.

Агенцията по заетостта осъществява своята дейност в рамките на съответна законова уредба-Закон за насърчаване на заетостта, Правилник за неговото прилагане, Устройствен правилник, Кодекс на труда и други нормативни актове.

Основни функции на Агенцията по заетостта:

 • регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа;
 • посреднически услуги за осигуряване на заетост съвместно участие с общините и работодателите в разработването на общополезни дейности на местно и национално ниво;
 • участие в разработването и реализацията на програми и мерки за заетост и обучение, насочени към точно определени групи от безработни лица, които по различни причини са по-трудно приспособими на пазара на труда;
 • изпълнение, самостоятелно или съвместно с други органи или организации, на проекти и програми в областта на заетостта;
 • професионалното обучение и квалификация, социалната интеграция, финансирани от предприсъединителните фондове на Европейския съюз или от други международни организации (в т.ч. и такива с участие на български ресурси);
 • защита и запазване на заетостта;
 • организиране на квалификационно и мотивационно обучение за безработни и заети лица;
 • посредническа дейност за заетост на български граждани в чужбина и на чужденци в България;
 • анализиране на търсенето и предлагането на пазара на труда и прогнозиране на евентуалните промени в него

В качеството си на единствения държавен трудов посредник Агенцията по заетостта откликва своевременно на потребностите на обществото, като търси работни решения, адекватни спрямо социално-икономическата обстановка в страната и в чужбина.

За повече информация виж-Национална служба по заетостта

 

Регионални служби по заетостта  на територията на Югоизточен регион, като териториални поделения към Главна дирекция "Услуги по заетостта“ са:

І. Дирекция „Регионална служба по заетостта”-Бургас, обслужваща областите-Бургас, Ямбол и Сливен с адрес гр. Бургас, ул.”Янко Комитов“ №3, ет.6, тел.056/81-29-78, приемно време – 09:00-17:30; rsz200@mbox.contact.bg;

1.Дирекция „Бюро по труд”-Бургас, ул. "Перущица" №67, тел.056/81-39-48, приемно време-08:30-17:30ч., Директор-Живко Янакиев, dbt-burgas@mbox.contact.bg;

 • Филиал-гр. Несебър, ул. "Струма" №6, тел. 0554/ 4-32-42, приемно време-08:30- 17:30ч.;
 • Отдел "Услуги по заетостта”-гр. Поморие, ул. "Солна" 15, тел. 0596/22662, приемно време-08:30- 17:30ч.;
 • Филиал, гр. Бургас, к-с “Меден Рудник” ТД "Възраждане, 056/85-57-05, приемно време-08:30- 17:30ч.;

2. Дирекция „Бюро по труд”-Бургас-Юг, к-с "Меден Рудник" ТД Възраждане, 056/85-21-53, приемновреме-08:30-17:30ч., Директор-Татяна Делииванова, dbt214@mbox.contact.bg;

 • Филиал-гр. Камено, ул. "Митко Палаузов" №7, 05515/ 30-52, приемно време-08:30-17:30ч.;
 • Филиал-гр. Малко Търново, ул. "Илия Бояджиев" №1, 05952/3583, приемно време-08:30-17:30ч.;
 • Филиал-гр. Созопол, пл. "Черно море" №1, тел. 0550/2-30-43, приемно време-08:30-17:30ч.;
 • Филиал-гр. Средец, пл. "Георги Димитров",тел. 505551/7731, приемно време-08:30-17:30ч.;
 • Филиал-гр. Царево ул. "Хан Аспарух" №23,тел.590/5-28-80,приемно време- 08:30-17:30ч.;

3. Дирекция „Бюро по труд”-гр. Ямбол, ул. "В.Карагьозов" №2,тел. 046/66-24-64, приемно време-08:30-17:30ч., Директор Татяна Чанкова, bt.yambol@mail.bg;

 • Филиал-гр. Стралджа, ул. "П.Яворов" №57, тел. 04761/6288, приемно време-08:30-17:30ч.;
 • Филиал-с. Тенево, ул. "Г. Димитров" №23,тел. 04777/2330, приемно време- 08:30-17:30ч.;

4. Дирекция „Бюро по труд”-Сливен, ул. "Ген. Скобелев" №6, тел. 044/62-5213, приемно време-08:30-17:30ч.; Директор Тихомира Петкова Димитрова, dbt209@mbox.contact.bg;

 • Отдел "Услуги по заетостта"-гр. Котел, ул. "Г. С. Раковски" №34, тел. 0453/ 42251, приемно време-08:30-17:30ч.;
 • Филиал-гр. Сливен, кв. "Надежда",тел. 044/62-36-74, тел. 044/62-36-74, приемно време-08:30-17:30ч.;

 

ІІ.Дирекция „Регионална служба по заетостта”-Хасково, обслужва град Стара Загора;

1. Дирекция „Бюро по труд”-гр. Стара Загора, ул. "Стефан Караджа" №8, 042/697-598, приемно време-08:30-17:30ч.; Директор-Панайот Динев Донев, btstzag@gmail.com;

 

Дирекция "Миграция" е национална специализирана структура на МВР за регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи в Република България, и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

            Дирекция “Миграция” е създадена със Закон за изменение и допълнение на Закона за МВР от м. ноември 2003 г. в Министерство на вътрешните работи като фактическата си дейност започва на 26 февруари 2004 г. В двадесет и осемте областни центъра, на територията на които действат СДВР и ОД МВР, са обособени регионални сектори/групи “Миграция” с териториални компетенции, на които дирекцията осъществява методическо ръководство, помощ и контрол. Функционалната компетентност на дирекция “Миграция” и териториалните структури, включва следните основни дейности:

 • издават или отказват издаването на разрешения за краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване;
 • продължават срока на пребиваване на чужденците в Република България;
 • отнемат правото на издадено разрешение за краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване при наличие на законовите изисквания;
 • анулират издадена виза или намаляват срока за пребиваване на чужденец в страната, определен от издадената виза, при неизпълнение на изискванията на Закона за чужденците в Република България;
 • издават удостоверителни документи, които по силата на нормативен акт имат отношение по процедурата за издаване и отнемане на разрешение за пребиваване в Република България;
 • осъществяват съгласувателни процедури с дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи за издаване на разрешения за пребиваване в Република България;
 • дават становища по молби за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство, за издаване на разрешения за работа и становища до други ведомства, които по смисъла на нормативен акт имат отношение по пребиваването на чужденците в Република България;
 • осъществяват административното обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства;
 • Налага принудителни административни мерки (ПАМ) по ЗЧРБ.

 

Регионални звена „Миграция”–МВР в Югоизточен регион:

ГР. БУРГАС-адрес: 8000 Бургас, ул. “Перущица” № 63, к-с "Лазур" тел.: 056/856 809, 056/856 391 и 056/856 575, факс: 056/856 188

ГР. ЯМБОЛ-адрес: 8600 Ямбол, ул. “Преслав” № 40,тел.:046/680 556 и факс:046/ 666 522

ГР. СЛИВЕН-адрес: 8800 Сливен, ул. “Д-р Миркович” № 2, ет. 2, стая 205, тел.: 044/644 296, 044/644 439 и 044/644 294

ГР. СТАРА ЗАГОРА-адрес: 6000 Стара Загора, ул. "Г.С. Раковски" № 68, тел.:042/665 225, 042/665 259

За  повече информация

 

Комисията за защита от дискриминация

Комисията за защита от дискриминация е независим специализиран държавенорган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите.

Закона за защита от дискриминация  урежда защитата срещу всички форми на дискриминация и съдейства за нейното предотвратяване.

Целта на закона е да осигури на всяко лице правото на:

 • равенство пред закона;
 • равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот;
 • ефективна защита срещу дискриминацията.

Този закон защитава от дискриминация всички физически лица на територията

на Република България.

Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

 

За да се информирате за защита при упражняване правото на труд вижте–

http://kzd- nondiscrimination.com/layout/images/stories/pdf/zakon_za_zashtita_ot_discriminacia_2012.pdf

 

 Комисията има свои регионални представители, като за Югоизточния регион са:

 1. Комисия за защита от дискриминация-Регионален представител в Бургас; адрес:гр. Бургас, ул. „Филип Кутев” №26, тел. 056/826 082, моб. 0898 507339; е-mail: burgas.kzd@kzd.bg
 2. Комисия за защита от дискриминация-Регионален представител в Сливен пл."А.Стамболийски" №1, ет.5 , 044/63 11 14, е-mail: sliven.kzd@kzd.bg
 3. Комисия за защита от дискриминация-Регионален представител на в Стара Загора гр. Стара Загора 6004 ул. "Св. Троица" №152, тел. 042/622166, е-mail: starazagora.kzd@kzd.bg

Омбудсман-Обществен посредник

Общественият посредник осигурява равни възможности на гражданите да защитят правата и законните си интереси, независимо от техния пол, раса, националност, етническа принадлежност, социален произход, възраст, материален статус, политически пристрастия, религиозни вярвания.

Жалби и сигнали до обществения посредник могат да подават както юридически лица и организации, чрез техните представители, така и физически лица без разлика на гражданство, пол, политическа принадлежност или религиозни убеждения, в случаите на:

 • нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действия на местните органи;
 • неспазване на процедури за издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги;
 • предоставяне на невярна или недостатъчна информация за упражняване на правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги;
 • прояви на некомпетентност, недобросъвестност, мудност и незачитане на достойнството на гражданите;

Община Бургас-тел: 056/846037, ул. "Шейново" № 24, ет. 4, e-mail:ombudsman@burgas.bg;

Община Стара Загора-ул. „Ангел Кънчев“ № 70, тел. 0885/901 264, e-mail: p.delcheva@starazagora.bg

            Кариерен център към Дирекция „Регионална служба по заетостта“-Бургас, ул.”Патриарх Евтимий” № 34, 056/813939, 0876949601

            Център за кариерно ориентиране в системата на училищното образование, Росица Димова Адрес: Бургас, ул. „Райна Княгина" №11, тел. 056 825 809, kariera_bs@abv.bg;

            Община  Бургас-Бизнес инкубатор, адрес гр. Бургас 8000, ул. „Княз Ал. Батенберг" № 28  Телефони: 0879 017662, 0879 017 663, 0879 017 664, 0879 017 665, e-mail: incubator@business-burgas.com

Общините, в които можем да ви помогнем